Przeznaczenie

 • Do zabezpieczania przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży betonowych płyt tarasowych.

Obszar zastosowań

 • impregnacja betonowych płyt tarasowych
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach

Rezultat

 • obniża nasiąkliwość podłoża
 • zwiększa odporność na zabrudzenia i wykwity
 • zachowuje i utrwala oryginalny kolor betonu

Aplikacja

1. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego podłoża i jego stanu zachowania. 

2. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i sypkich fragmentów, wykwitów solnych oraz resztek powłok malarskich. 

3. Podłoże powinno być suche. Dopuszczalne jest lekkie, powierzchniowe zawilgocenie. 

4. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu impregnacji. 

5. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami, wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp. 

Uwaga. Impregnacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

Sposób zastosowania

Impregnat HBp–1 produkowany jest w formie gotowej do użycia. Nie rozcieńczać. 

 1. Aplikację preparatu wykonać metodą malarską, miękkim wałkiem lub pędzlem. Na większych powierzchniach można stosować urządzenia natryskowe z dyszą zapewniającą podawanie spłaszczonego strumienia cieczy. 
 2. W obu przypadkach należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża, nakładając jedną, równomiernie rozprowadzoną, około 1 mm, grubszą warstwę. 
 3. Jeżeli po około 5 – 10 min. naniesiony impregnat wsiąknie w podłoże, to należy wykonać kolejną aplikację na całej uprzednio impregnowanej powierzchni. Czynność tę trzeba wykonać stosując metodę: mokre na mokre, nie dopuszczając do wyschnięcia podłoża po pierwszej aplikacji. 
 4. W zależności od właściwości i porowatości zabezpieczanego podłoża, powyższą czynność należy powtórzyć 2 lub 3 krotnie. 
 5. W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu, świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych przez minimum 5 godzin.

Przed przystąpieniem do impregnacji, zaleca się wykonanie wg powyższych zaleceń, w mało widocznym miejscu, próby reakcji podłoża na preparat.

Uwagi i zalecenia

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej od + 5 °C do + 35 °C. Chronić przed przegrzaniem.

Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu w temp. poniżej 0°C.

Chronić przed dziećmi.

HBp-1 jest jednoskładnikowym preparatem na bazie siloksanów; spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 tab. 3

Opakowanie

Dostępne opakowania

 • 1L
 • 5L

Termin przydatności

36 miesięcy od daty produkcji dla przechowywania w warunkach temp.>+5℃ i <+30℃ w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach producenta. 

Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu <0℃


Dane techniczne

 • Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³ 
 • Odczyn pH: ok. 7 
 • Zapach: neutralny 
 • Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny 
 • Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach 
 • Współczynnik nasiąkliwości: Wd < 0,1 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN 13580/ 
 • Opór dyfuzji pary wodnej: Sd = 0,0 [m] 
 • Odporność na alkalia – mierzone współ. nasiąkliwości wg PN-EN 1504-2 /EN 13580 < 10 % 
 • Głębokość penetracji: > 5 mm, pomiar wg EN 14630
 • Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności/nasiąkliwości podłoża, mierzone wg EN 13579